tilbake

 

Hvordan kan du nyttegjøre deg didaktisk tenkning for å planlegge operaprosjektet?

Hva er didaktikk?

Didaktikk er hoveddisiplin i pedagogikken. Didaktikk er læren om systematisk planlegging av pedagogisk virksomhet og den sentrale deldisiplin i faget pedagogikk, selve den integrerende enhet som binder sammen de ulike deler av faget. Didaktikk er teori og prinsipper som fokuserer på sammenhengen mellom mål, innhold og gjennomføring for et pedagogisk opplegg. Didaktikken beveger seg mellom pedagogisk teori på den ene siden og praktisk-pedagogisk handling på den andre. Det er her selve spenningen i faget ligger, med den utfordring som integreringen mellom teori og praksis innebærer. Didaktikk blir da den integrerende enhet som formidler sammenhengen mellom pedagogisk teori og pedagogisk praksis. Didaktikken handler om pedagogens planlegger, foretar praktisk-metodiske valg. Didaktikken handler om pedagogens refleksjoner omkring grunnlaget for valgene, og angir hva som kan bli konsekvenser av dem.

Selve operaprosjektet ble luftet for klassen våres allerede på vårparten i førsteklasse, det var vel mer eller mindre bestemt da. To av elevene i klassen var tidlig med i planleggingsfasen av prosjektet sammen med de ansvarlige lærerne. Så kom vi til skolestart å det ble tidlig snakk om operaprosjektet og tidsrommet var bestemt, så da var det ingen vei tilbake. Så da var vi i gang! I forbindelse med dette prosjektet var nettopp denne oppgaven  en av oppgavene som vi skulle gjøre under operaprosjektet. Før jeg kunne begynne å skrive selve oppgaven måtte jeg sette opp en  didaktisk plan. Denne planen skulle  inneholde mål, rammefaktorer (forutsetninger), hva (innhold), hvordan (arbeidsmåter), hvorfor, vurdering.

Når det gjelder mål er det to typer mål, overordnede mål og spesifikke mål. De Spesifikke målene kan igjen deles inn i ferdighetsmål, kunnskapsmål og holdningsmål. Men jeg har valgt å se de spesifikke målene under ett.

 Det overordnede målet for operaprosjektet er  først og fremst å lage og skrive en barneopera for barn fra 3-6år. Og at barna skal få en estetisk opplevelse i form av sang, musikk, dans mm, og en morsom opplevelse. Et mål er også at vi skal greie å beholde barneperspektivet. 

De spesifikke målene for prosjektet: Første uken av prosjektet  hadde vi forarbeid, forelesninger og faglig tips fra lærere. På bakgrunn av dette er målet å finne et egnet sted i forhold til å ha  forestillingen,  i forhold til akustikken, rommets form og hvor mange det er plass til. Det er viktig at det ikke vil koste for mye, slik at vi har mulighet til å skaffe nok penger i form av sponsormidler. Dette går igjen på hvor flinke vi er til å markedsføre oss. Vi lærer å tenke tverrfaglig i forhold til å flette ting fra de forskjellige fagene sammen, slik at det til slutt blir et ferdig produkt. Det viktigste i forbindelse med dette prosjektet er at alle har en positiv holdning til prosjektet og tenker positivt. Vi skal også jobbe på en helt annen måte slik at vi lærer å samarbeide på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Noe som kan by på både positive og negative opplevelser. Dette er en viktig erfaring å ta med seg ut når vi seinere skal ut i arbeidslivet. Det er også et mål at vi skal kunne glede oss over andres arbeid og ta lærdom av det. Et annet mål for prosjektet er at det skal være kollektiv forbindelse til det stedet vi velger for at de fleste skal ha mulighet for å komme å se forestillingen vår. 

I dette prosjektet har vi 6 uker til rådighet for at operaen skal bli ferdig, noe jeg ser som den viktigste forutsetningen for dette prosjektet.

 Det finnes tre typer forutsetninger Sosiale og kulturelle forutsetninger, psykologiske forutsetninger og praktiske forutsetninger. Med sosiale og kulturelle forutsetninger menes barnas oppvekstmiljø: Verdier og tradisjoner i samfunn og nærmiljø, mediesituasjonen og grunnleggende holdninger og atferdstrekk hos de menneskene som barnet er omgitt av. Psykologiske forutsetninger omfatter både barnas og personalets psykologiske forutsetninger. Praktiske forutsetninger (rammefaktorer) er f.eks. økonomi, utstyr og fysisk miljø. Jeg velger å se disse forutsetningene sammen under et. I et så stort prosjekt er det viktig at alle er tilstede så sant det er mulig, og at de deltar psykisk og fysisk. At vi har mulighet til faglig veiledning. At vi til tider kan tørre å sprenge våre egne grenser.  Jeg syns det er viktig at vi har alt  nødvendig utstyr tilgjengelig, for at vi skal få gjennomført prosjektet. At vi tenker nøye om på forhånd hva vi trenger av materiell, da det er vi som må bekoste mye av det.

Innholdet i en didaktisk plan kan være stoff, emner og tema og dessuten konkrete aktiviteter. Innholdet må være best mulig tilpasset de målene og forutsetningene som ligger til grunn. I begynnelsen av prosjektet hadde vi  en felles idémyldring om hva vi synes at nettopp vår forestilling skulle inneholde. Og kom frem til at vi ville legge vekt på elementer som musikk, drama, litt dans, humor og lek. I og med at denne forestillingen skulle være for alders gruppen 3-6 år ville vi legge hoved- fokus på sang og musikk, fordi det er så viktig at barna får positive opplevelser med det.

Når vi skal jobbe med operaprosjektet er det flere forskjellige arbeidsmåter man kan jobbe med for å nå målene. Brainstorming er vil være et veldig viktig element både i startfasen og underveis. Hvor vi enten hele klassen eller i grupper diskuterer ting, slik at man kan få de andres synspunkter og høre andres ideer. Når vi er en så stor gruppe som skal bestemme noe, er det viktig at vi blir enige om at flertallet bestemmer. Når vi er ferdig med det grunnleggende for prosjektet blir vi delt i grupper etter hva vi selv har interesse for, hvor vi skal jobbe tverrfaglig. F. eks midtveis i prosjektet er det viktig å ta en evaluering for å lufte og snakke om ting, og eventuelt klare opp ting som har oppstått. En veldig viktig faktor er oppvarming før hver økt. Slik at vi blir mer sikre på oss selv og tørr å gi mer av oss selv.

Når man gjennomfører denne type prosjekter er det veldig viktig med en vurdering. Det er viktig at man under prosjektet tar en midtveis evaluering slik at man eventuelt tar ting som har oppstått slik at det ikke hindrer for videre arbeid. Og ta en slutt evaluering hvor vi ser på hva gikk bra, hva gikk mindre bra, hvordan kunne vi gjort det annerledes og nådde vi målene våre. Så kan man skrive en teaterkritikk av hele forestillingen, som også var en oppgave vi skulle gjøre.

Hensikten med denne typen prosjekter tror jeg er at vi skal kunne knytte de forskjellige fagene sammen og tenke tverrfaglig. Noe som jeg tror styrker vårt faglige nivå. Hensikten er vel også at vi skal lære oss å samarbeide, og ta med erfaringene fra prosjektet ut i arbeidslivet. Selv har jeg til tider synes det var svært slitsomt, men har lært masse og det var morsomt.. Og så kan vi kanskje bruke deler av forestillingen når vi skal ut i praksis, å til og med kanskje kunne lage sånne prosjekter når vi kommer ut i jobb i fremtiden.

 

 

Kildehenvisning

Lillemyr Ole F og Søbstad Frode: Didaktisk tenkning i barnehagen: Tano as.1993